top of page

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY TNHH FUTURIFY

 • Văn phòng: Tầng 2, Tòa nhà TS.Building, 17 Đường số 2, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 

2. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ” – Phần mềm quản lý Người dùng vSmartSell hàng vSmartSell chạy dưới tên miền www.vsmartsell.com và ứng dụng vSmartSell

 

Ứng dụng vSmartSell” – Ứng dụng vSmartSell trên hệ điều hành iOS phiên Người dùng vSmartSell chính thức được tải trực tiếp từ App Store

 

Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.vsmartsell.com 

 

Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website

 

Chủ tài khoản” – Người đăng ký Người dùng vSmartSell đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng Người dùng vSmartSell tài khoản quản trị.

 

Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do khách hàng đặt có dạng abc123.tdk.vn, trong đó phần abc123 là tên cửa hàng do Chủ tài khoản tự đặt.

 

Tài khoản quản trị” – Tài khoản được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng khách hàng trên www.vsmartsell.com

 

Người dùng vSmartSell” – Là Người đăng ký, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của vSmartSell trên Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell và được vSmartSell chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.vsmartsell.com

 

FUTURIFY” – Công ty TNHH Futurify

 

Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của Futurify

 

Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập Người dùng vSmartSell tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

 

Khu vực chung” – Trang chủ www.vsmartsell.com; màn hình đăng nhập; footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện website và ứng dụng vSmartSell trên điện thoại thông minh.

 

Khu vực riêng” – Trang màn hình bán hàng, phần nội dung các trang quản lý.

 

Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên vSmartSell.

 

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng vSmartSell, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Futurify dưới tên miền chính thức www.vsmartsell.com và ứng dụng vSmartSell. FUTURIFY duy trì trang thông tin điện tử www.vsmartsell.com và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Người dùng vSmartSell đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Người dùng vSmartSell Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của FUTURIFY, Người dùng vSmartSell phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. FUTURIFY có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Người dùng vSmartSell có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.vsmartsell.com. Nếu Người dùng vSmartSell tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng vSmartSell chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng vSmartSell đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của FUTURIFY.

 4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng vSmartSell lựa chọn sử dụng Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell đồng nghĩa với việc Người dùng vSmartSell chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của vSmartSell, Người dùng vSmartSell phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của vSmartSell thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.  

Người dùng vSmartSell tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng vSmartSell phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

 

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

vSmartSell cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng vSmartSell, vì vậy vSmartSell không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng vSmartSell như: Khách hàng của Người dùng vSmartSell, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng vSmartSell đang kinh doanh…cũng như vSmartSell không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng vSmartSell hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng vSmartSell.

Người dùng vSmartSell phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng vSmartSell có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của vSmartSell vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng vSmartSell không được sử dụng dịch vụ của vSmartSell để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của vSmartSell, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

vSmartSell có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng vSmartSell vào hệ thống dịch vụ của vSmartSell khi có căn cứ và/hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng vSmartSell có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về vSmartSell phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng vSmartSell hoặc bất kỳ hoạt động nào của Người dùng vSmartSell khi sử dụng Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell mà vSmartSell nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của vSmartSell, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, vSmartSell có quyền yêu cầu Người dùng vSmartSell cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, vSmartSell có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho vSmartSell cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

vSmartSell có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng vSmartSell trong các trường hợp sau:

a) Người dùng vSmartSell sử dụng phần mềm Website vSmartSell/ Ứng dụng vSmartSell vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm.

b) Người dùng vSmartSell gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng vSmartSell lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng vSmartSell sử dụng website vSmartSell để phá hoại một website khác.

e) Người dùng vSmartSell sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

f) Người dùng vSmartSell sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng vSmartSell khác của vsmartsell.com.

g) Người dùng vSmartSell bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của vSmartSell. Trường hợp bị tấn công vSmartSell sẽ tạm ngưng website của Người dùng vSmartSell trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

h) Người dùng vSmartSell có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

i) Người dùng vSmartSell không thanh toán các chi phí đúng hạn.

k) Người dùng vSmartSell có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của vSmartSell trên các phương tiện thông tin đại chúng.

l) Trường hợp nêu tại Mục 4 của Người dùng vSmartSell Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

m) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung

Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell theo quyết định và xem xét duy nhất của vSmartSell, mọi yêu cầu của Người dùng vSmartSell về sử dụng Khu vực chung trên Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell cho mục đích riêng của Người dùng vSmartSell có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng vSmartSell có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. vSmartSell không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng vSmartSell tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng vSmartSell có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng vSmartSell khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng vSmartSell đồng ý 

 • Người dùng vSmartSell yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý sự cố, xử lý thông tin

 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật

 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. 

 

Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng Người dùng vSmartSell không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của vSmartSell, khu vực riêng của Người dùng vSmartSell khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell thuộc bản quyền của Công ty TNHH Futurify.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.vsmartsell.com, tại Ứng dụng vSmartSell đều thuộc sở hữu của Futurify. Futurify cho phép Người dùng vSmartSell xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được vSmartSell công khai trên Website, Ứng dụng vSmartSell

 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng vSmartSell

 

Khi sử dụng các thông tin tại Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell, Người dùng vSmartSell cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng vSmartSell không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của vSmartSell. Người dùng vSmartSell có thể liên hệ địa chỉ: vsmartsell@futurify.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi vSmartSell, Người dùng vSmartSell phải bảo đảm là việc Người dùng vSmartSell sử dụng thông tin có được từ Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell của Người dùng vSmartSell không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.vsmartsell.com hoặc nguồn từ Ứng dụng của vSmartSell.

9. BẢO MẬT THÔNG TIN 

Người dùng vSmartSell phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng vSmartSell và vSmartSell. vSmartSell không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng vSmartSell do sự bất cẩn hoặc cố ý của Người dùng vSmartSell. vSmartSell khuyến cáo Người dùng vSmartSell đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, vSmartSell cam kết giữ kín mọi thông tin của Người dùng vSmartSell theo Chính sách bảo mật của vSmartSell tại: chính sách bảo mật

10. KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

Người dùng vSmartSell sẽ không ký hợp đồng thầu phụ hoặc sử dụng chung đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ cho một bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FUTURIFY. Trong trường hợp có ký kết hợp đồng thầu phụ này, Người dùng vSmartSell sẽ yêu cầu bên thứ ba đó bị ràng buộc bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ như một bên trong Hợp Đồng với FUTURIFY.

 

11. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng vSmartSell có trách nhiệm thông báo ngay cho vSmartSell khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với vSmartSell để khắc phục sớm nhất cho Người dùng vSmartSell. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng vSmartSell có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, vSmartSell luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên vSmartSell sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin của Người dùng vSmartSell.

 

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

vSmartSell chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng vSmartSell hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng vSmartSell vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của vSmartSell.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng vSmartSell đồng ý rằng vSmartSell, nhân viên, các tổ chức thành viên, nhà cung cấp của vSmartSell sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell hay sử dụng các Dịch vụ khác của vSmartSell.

vSmartSell cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website vSmartSell/Ứng dụng vSmartSell. Ngoài ra, Người dùng vSmartSell cũng hiểu rằng, vSmartSell không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng vSmartSell có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. vSmartSell khuyến nghị Người dùng vSmartSell nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. vSmartSell không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng vSmartSell sau khi sử dụng dịch vụ.

13. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website vSmartSell/ ứng dụng vSmartSell và cách tính năng, dịch vụ đi kèm được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. vSmartSell không bảo đảm rằng Website vSmartSell/ ứng dụng vSmartSell sẽ luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, vSmartSell và các nhân viên của vSmartSell sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của vSmartSell luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. vSmartSell cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

 

14. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng vSmartSell có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của vSmartSell. Tuy nhiên, vSmartSell có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng vSmartSell bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được vSmartSell gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng vSmartSell đăng ký tài khoản thành công hoặc sẽ được nhân viên của vSmartSell cung cấp trong quá trình triển khai, training.

 

15. ỨNG DỤNG VSMARTSELL

Nếu Người dùng vSmartSell đã tải về Ứng dụng vSmartSell từ Apple App Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

 

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Người dùng vSmartSell và FUTURIFY,  không phải với Apple hay Google. FUTURIFY (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng vSmartSell. Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ Người dùng vSmartSell trong sử dụng Ứng dụng vSmartSell;

 

Khi sử dụng Ứng dụng vSmartSell, Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Người dùng vSmartSell: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của Người dùng vSmartSell, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng vSmartSell lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng vSmartSell. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng vSmartSell. Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng, khi Người dùng vSmartSell đã cấp quyền cho chúng tôi, Người dùng vSmartSell sẽ không có bất kỳ khiếu nạo nào đối với việc truy cập này;

 

Ứng dụng vSmartSell được cài đặt trên thiết bị của Người dùng vSmartSell có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của Người dùng vSmartSell ở trong tình trạng mất kết nối Internet; FUTURIFY không đảm bảo dữ liệu Người dùng vSmartSell đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó Người dùng vSmartSell hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi Người dùng vSmartSell cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;

 

Người dùng vSmartSell hiểu và chấp nhận rằng Người dùng vSmartSell phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng vSmartSell trong tầm kiểm soát và an toàn; FUTURIFY không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Người dùng vSmartSell bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Người dùng vSmartSell;

 

Người dùng vSmartSell phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

 16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng vSmartSell vui lòng gửi thông tin về vSmartSell theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: vsmartsell@futurify.vn

 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0866.135.766

 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  CÔNG TY TNHH FUTURIFY
  Văn phòng: Tầng 2, Tòa nhà TS.Building, 17 Đường số 2, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Số điện thoại: (028) 3929 3945

 

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, vSmartSell sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng vSmartSell, trường hợp cần thiết, vSmartSell có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. vSmartSell sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng vSmartSell trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

bottom of page